หัวหน้ากรรมการของกีฬาว่ายน้ำ ทางเข้า SBOBET

ทางเข้า SBOBET

ทางเข้า SBOBET

หัวหน้ากรรมการของกีฬาว่ายน้ำ

1. หัวหน้ากรรมการเส้นชัย
– หัวหน้ากรรมการเส้นชัย ทางเข้า SBO จะเป็นผู้มอบหมายให้กรรมการในการตัดสินเส้นชัยแต่ล่ะบุคคลได้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตามกติกาที่กำหนดไว้
– หลังการเสร็จสิ้นในการแข่งขันแต่ล่ะรายการ หัวหน้ากรรมการเส้นชัยต้องเดินเก็บใบบันทึกรายการแข่งขันจากกรรมการที่ตัดสินเส้นชัยทุกคน และทำการจัดลำดับที่เข้าเส้นชัยพร้อมกับการเซ็นลงชื่อเพื่อเป็นการรับรองผลของการแข่งขันหลังจากนั้นก็ส่งต่อไปที่ผู้ตัดสินชี้ขาด
– เมื่อมีการใช้อุปกรณ์มาช่วยในการจับเวลาแบบอัตโนมัติลักษณะการทำงานคือ การตัดสินและทำการจัดลำดับผู้ที่เข้าเส้นชัย หัวหน้ากรรมการเส้นชัยจะต้องทำการมาจดบันทึกที่เครื่องทำงานอัตโนมัติหลังจากการแข่งขันแต่ล่ะรายการเสร็จสิ้นลง

2. กรรมการเส้นชัย
– กรรมการเส้นชัยจะต้องนั่งในการตัดสินจะมีจุดกำหนดไว้อย่างชัดเจนในการนั่งและจะนั่งประจำตำแหน่งบนแท่นอัฒจันทร์เส้นชัย ซึ่งจะอยู่แนวเดียวกับเส้นชัยและจะสามารถมองเห็นแนวเส้นชัยได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา นอกจากนี้อุปกรณ์อัตโนมัติ กรรมการเส้นชัยแต่ล่ะคนจะได้รับมอบหมายความรับผิดชอบโดยการที่กดปุ่มในช่องของตน เพื่อจะได้เป็นความสมบูรณ์ที่สุดในการแข่งขัน สมัคร SBOBET
– หลังจากการแข่งขันแต่ล่ะรายการ กรรมการเส้นชัยจะต้องทำการตัดสินแต่ล่ะรายการและต้องรายงานลำดับของนักว่ายน้ำตามที่ได้รับมอบหมายไว้ กรรมการเส้นชัยจะมีหน้าที่ทำการกดปุ่มเท้านั้น จะไม่มีการกระทำหน้าที่เหมือนกับผู้จับเวลาในรายการอื่นๆ

3. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการแข่งขัน ทางเข้า SBOBET
– หัวหน้าผู้บันทึกมีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการตรวจสอบผลของการแข่งขันที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์
– ผู้บันทึกจะควบคุมตรวจสอบการขอสละสิทธิ์

หัวหน้ากรรมการจับเวลาของกีฬาว่ายน้ำ

1. หัวหน้ากรรมการจับเวลาต้องเป็นการกำหนดตำแหน่งที่นั่งสำหรับผู้ตัดสินในการจับเวลาแต่ล่ะลู่ให้ทำหน้าที่การรับผิดชอบ ในแต่ล่ะลู่การแข่งขันจะมีผู้ตัดสินจับเวลาจำนวน 3 ท่าน ถ้าเกิดการจับเวลานั้นหรือนาฬิกาเรือนใดเรือนหนึ่งเกิดการขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ในระหว่างการตัดสินการแข่งขัน จะต้องทำการตัดสินโดยกรรมการ 2 คนเท่านั้นที่ทำการแต่งตั้งไว้แล้ว โดยให้กรรมการคนใดคนหนึ่งได้มาทำหน้าที่แทน ในกรณีที่มีการขัดข้องจากการจับเวลาเกิดขึ้นไม่ได้ปฏิบัติในการตัดสินระหว่างการแข่งขันหรือเป็นเหตุที่จำเป็นที่ไม่สามารถจับเวลาในการแข่งขันได้ เมื่อมีการใช้นาฬิกาจับเวลาแบบตัวเลข 3 เรือนต่อลู่การแข่งขัน ให้ทำการสรุปโดยที่นำเวลาและลำดับที่มาพิจารณาโดยยึดเอาเวลาที่ได้เป็นหลัก SBOBET เข้าไม่ได้

2. หัวหน้ากรรมการผู้จับเวลาจะเป็นผู้รวบรวมใบบันทึกเวลาจากผู้ที่ทำการจับเวลาทุกช่องว่าย ใบบันทึกเวลาที่แสดงผลเวลา ถ้าเกิดความจำเป็นก็สามารถขออนุญาตนำมาตรวจสอบกับนาฬิกาเรือนนั้นได้

3. หัวหน้ากรรมการผู้จับเวลาจะต้องทำการตรวจสอบเวลาที่เป็นทางการตามใบบันทึกเวลาของแต่ล่ะช่องว่ายทุกครั้ง ทางเข้า SBOBET

4. กรรมการจับเวลา
– กรรมการจับเวลาในแต่ล่ะคนจะต้องทำการจับเวลาของผู้เข้าทำการแข่งขันในช่องว่ายน้ำของตนเองที่มีหน้าที่การรับผิดชอบของแต่ล่ะบุคคล
– กรรมการจับเวลาแต่ล่ะบุคคลต้องทำการกดเวลาทันที่เมื่อได้รับสัญญาณเริ่มขึ้น
– ทันทีเมื่อการแข่งขันได้สิ้นสุดลงกรรมการที่ทำการจับเวลาในแต่ล่ะช่องจะต้องจดบันทึกเวลาของตนเองลงในใบบันทึกเวลาอย่างถูกต้อง

สนใจเว็บไซต์ SBOBET สามารถคลิ๊กได้ที่ http://sbobet.li การันตีคุณภาพที่ท่านต้องการ